နတ်ပြည် (၆)ထပ် နတ်သက်တမ်း

နတ်ပြည် ၆ ထပ် နတ်သက်တမ်း

လူ့ပြည်က အနှစ်( ၅ဝ ) သည်
စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည် ၏ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။
လ ၊ နှစ်တို့က လူ့ပြည် နှင့် အရေအတွက် တူသည်။
သူတို့ရက် ၊ သူတို့လ ၊ သူတို့နှစ် ဖြင့် အနှစ်( ၅ဝဝ ) သည် သူတို့ နတ်သက်တမ်းဖြစ်သည်။
လူနှစ်ဖြင့် ရေတွက်ပါက နှစ်ပေါင်း(၉)သန်းသည်
စတုမဟာရာဇ် နတ်သက် ဖြစ်သည်။

လူ့ပြည်က အနှစ် ( ၁ဝဝ ) သည်
တာဝတိံသာနတ်ပြည်၏ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။
လ ၊ နှစ်တို့က လူ့ပြည်နှင့် အရေအတွက် တူသည်။
သူတို့ရက် ၊ သူတို့လ ၊ သူတို့နှစ် ဖြင့် အနှစ် ( ၁ဝဝဝ ) သည် သူတို့ နတ်သက်တမ်းဖြစ်သည်။
လူနှစ်ဖြင့် ရေတွက်ပါက နှစ်ပေါင်း( ၃ ကုဋေ ၆ ) သန်းသည် တာဝတိံသာနတ်သက် ဖြစ်သည်။

လူ့ပြည်က အနှစ် ( ၂ဝဝ ) သည်
ယာမာနတ်ပြည်၏ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။
လ ၊ နှစ်တို့က လူ့ပြည်နှင့် အရေအတွက် တူသည်။
သူတို့ ရက် ၊ သူတို့လ ၊ သူတို့နှစ် ဖြင့် အနှစ် ( ၂ဝဝဝ ) သည် သူတို့ နတ်သက်တမ်းဖြစ်သည်။ လူနှစ်ဖြင့် ရေတွက်ပါက နှစ်ပေါင်း(၁၄ ကုဋေ ၄ )သန်းသည် ယာမာနတ်သက်ဖြစ်သည်။

လူ့ပြည်က အနှစ်(၄ဝဝ)သည်
တုသိတာနတ်ပြည်၏ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။
လ ၊ နှစ်တို့က လူ့ပြည်နှင့် အရေအတွက် တူသည်။
သူတို့ရက် ၊ သူတို့လ ၊ သူတို့နှစ် ဖြင့် အနှစ် ( ၄ဝဝဝ )သည် သူတို့ နတ်သက်တမ်းဖြစ်သည်။
လူနှစ်ဖြင့် ရေတွက်ပါက နှစ်ပေါင်း( ၅၇ ကုဋေ ၆)သန်း
သည် တုသိသာ နတ်သက် ဖြစ်သည်။

လူ့ပြည်က အနှစ်( ၈ဝဝ ) သည်
နိမ္မာနရတိနတ်ပြည်၏ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။
လ ၊ နှစ်တို့က လူ့ပြည်နှင့် အရေအတွက် တူသည်။
သူတို့ရက် ၊ သူတို့လ ၊ သူတို့နှစ် ဖြင့် အနှစ် ( ၈ဝဝဝ.)သည် သူတို့နတ်သက်တမ်းဖြစ်သည်..။
လူနှစ်ဖြင့် ရေတွက်ပါက နှစ်ပေါင်း( ၂၃၈ ကုဋေ ၄ ) သန်းသည် နိမ္မာနရတိ နတ်သက် ဖြစ်သည်။

လူ့ပြည်က အနှစ် ( ၁၆ဝဝ ) သည်
ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တိနတ်ပြည်၏ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။
လ ၊ နှစ်တို့က လူ့ပြည်နှင့် အရေအတွက် တူသည်။
သူတို့ရက် ၊ သူတို့လ ၊ သူတို့နှစ် ဖြင့်အနှစ်( ၁၆ဝဝဝ )သည်သူတို့ နတ်သက်တမ်း ဖြစ်သည်…။
လူနှစ်ဖြင့် ရေတွက်ပါက နှစ်ပေါင်း ( ၉၂၁ ကုဋေ ၆ )
သန်းသည် ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တိ နတ်သက် ဖြစ်သည်။

နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်မှ နတ်အများစုသည်
အထက်ပါ နတ်သက်တမ်းအတိုင်း
နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကို လွတ်လပ် ပျော်ပါးစွာ
အပြည့်အဝ ခံစားကြလေသည်။
တောင့်တမှု ၊ ကြောင့်ကြမှု မရှိသလို၊
ချုပ်ချယ်မှု၊ အနိုင်ကျင့်မှု၊ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးမှုလည်း မရှိပေ။
အတိတ်ကုသိုလ်ကံ ချပေးသမျှ ခံစားခွင့်ကို
ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိ ခံစားကြရလေသည်။

..crd(မူရင်းရေသားသူ)..
..(ply)..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*